Operační program Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace

https://opst.cz/

https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027

V případě, že máte námět na transformační projekt, vyplňte níže přiložený formulář a odešlete na e-mail: rsk@kr-karlovarsky.cz.

 • Evropská unie je odhodlána stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. FST je jedním z nástrojů, který má danému cíli napomoci.

 • Jedná se o cílenou podporu nejvíce dotčených regionů (zejména uhelných) ke zmírnění socioekonomických dopadů transformace (útlum těžby uhlí, transformace ekonomiky, …)

 • Prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou poskytovány prostřednictvím samostatného Operačního programu Spravedlivá transformace. 

 • Program se skládá ze tří priorit podle jednotlivých krajů.

  • Priorita 1: Karlovarský kraj

  • Priorita 2: Ústecký kraj

  • Priorita 3: Moravskoslezský kraj

 • Bude se jednat o samostatný operační program pod gescí Ministerstva životního prostředí (zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí).

 • Pro Českou republiku budou ve fondu alokovány prostředky do výše cca 44 mld.  (je předmětem vyjednávání, může být až 74 mld. Kč)

 • Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT) je základní dokument, který bude zpracován pro poskytování podpory z mechanismu pro spravedlivou transformaci.

 • Nařízení umožňuje i podporu produktivních investic do velkých podniků. Takové investice musí být ovšem výslovně uvedeny v plánu spravedlivé územní transformace a musí mít zpracovanou analýzu vlivu investice na pracovní místa v regionu.

 • Klíčovým aspektem projektovým záměrů je důraz na 3 základní témata:

1.       transformační potenciál (projekty by měly napomáhat k transformaci ekonomiky - hodnotí se souvislost s odklonem od uhlí, další přidaná hodnota, synergické efekty);

2.       příspěvek k naplňování energeticko-klimatických cílů (např.: snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti);

3.       vliv na zaměstnanost (rekvalifikace související s transformačním procesem, tvorba míst v sektoru obnovitelných zdrojů energie a tvorba míst v dalších sektorech ekonomiky).

 • Důležitou roli sehrává vysoká projektová připravenost.

 • Cílem je, aby prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci skutečně pro dotčené regiony znamenaly prostředky navíc oproti ostatním regionům. Měly by tedy směřovat do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají.

 • Pro zjednodušení administrace programu na úrovni Ministerstva životního prostředí se předpokládá, že program bude podporovat jak samostatné projekty, tak větší grantová (či jiná) schémata.

Níže Vám představujeme jednotlivé prioritní témata Fondu pro spravedlivou transformaci (návrh Evropské komise počítá s těmito oblastmi):

a)   produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;

b)   investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;

c)   investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi a podpora přenosu pokročilých technologií;

d)   investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie a do snižování emisí skleníkových plynů;

e)   investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;

f)     investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;

g)   investice do rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou založeny výhradně na obnovitelných zdrojích energie;

h)   investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;

i)     investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;

j)     investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;

k)   zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;

l)     pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;

m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;

n)   technická pomoc;

o)   jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11.

V rámci participace veřejnosti na tvorbě Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj a čerpání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci pořádal Karlovarský kraj veřejné projednání Plánu spravedlivé územní transformace pro Karlovarský kraj,  dne 7. června 2021 od 15.00 hod. Záznam z veřejného projednání je možno zhlédnout na níže uvedeném odkazu:

https://1url.cz/7KE26


Více informací na webu www.spravedlivatransformace.cz 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony

Veřejná výzva k předkládání strategických projektů do OP ST na území Karlovarského kraje:

https://www.rskkvk.cz/aktualita/verejna-vyzva-k-predkladani-strategickych-projektu-op-st/43