Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Návrh OP pro roky 2021 - 2027

Řídící orgán

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

https://opjak.cz/

Zprostředkující subjekty

------

Zaměření

Prioritní osa 1 – P1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií, Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Prioritní osa 2 – P2: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury; Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností; Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny; Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu

Alokace (EU)

2,207 mld. EUR (cca 57,4 mld. Kč)