Regionální akční plán

Základním nástrojem, provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby strategického rozvoje území kraje s národní úrovní, jsou Regionální akční plány realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

Zpracování RAP zajišťuje sekretariát regionální stálé konference na základě podkladů partnerů zapojených v regionální stálé konferenci a podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. RAP je zpracován v územním obvodu každého kraje a obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření operačních programů.