O RSK

Pro rok 2023 je Regionální stálá konference Karlovarského kraje podporována z Operačního programu Technická pomoc, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000313 s názvem projektu: Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji III.

Tento projekt navazuje na projekt financovaný z OPTP v letech 2021 až 2022, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261 s názvem projektu: Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.

Více informací o Operačním programu Technická pomoc na uvedeném odkazu: DotaceEU - OPTP 2014-2020 

Činnost Regionální stálé konference Karlovarského kraje pro roky 2019 – 2020 byla podporována z Operačního programu Technická pomoc, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, název projektu: Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji. Projekt navazoval na ukončený projekt s registračním číslem: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108, název projektu: Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018–2019 a projekt ukončený k datu 31.12.2017, registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069, název projektu: Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015–2017.

Regionální stálá konference (dále RSK) je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Regionální stálé konference byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v programovém období EU 2014 – 2020 i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu obecně. Mezi hlavní úkoly RSK dále patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj regionu a jednotlivých subjektů na jeho území. RSK dále může doporučovat územní i věcné zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých operačních programech, tak aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla přispět k šíření informací o možnostech, které nabízejí nové operační programy, aby v Karlovarském kraji vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území našeho kraje.

RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno Statutem Regionální stálé konference, schváleným ministryní pro místní rozvoj č. 124 ze dne 14. srpna 2014. Složení RSK respektuje evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů vydaný formou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014.