Integrované nástroje

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRU)

Integrované plány rozvoje území představují nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím, jež se nacházejí mimo metropolitní oblasti a celostátně významné sídelní aglomerace, využívající nástroj ITI. Nástroj IPRÚ bude možné realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Zlíně a Liberci-Jablonci nad Nisou pro území zahrnující jádrové město a jeho funkční zázemí.

Jediným nositelem strategie v Karlovarském kraji je Statutární město Karlovy Vary, jež je s 50 tis. obyvatel přirozeným centrem karlovarské aglomerace (ve Strategii regionálního rozvoje ČR uvedena jako sídelní aglomerace vhodná pro nástroj IPRÚ). Karlovy Vary jsou krajským městem se sídlem řady významných institucí veřejné správy a soukromých subjektů. Zároveň je jediným statutárním městem v kraji, a tudíž přirozeným nositelem IPRÚ. Organizační zabezpečení přípravy IPRÚ zajišťuje Magistrát města Karlovy Vary.

Strategii IPRÚ Karlovy Vary a ostatní strategie naleznete v databázi strategií na Portálu strategických dokumentů v ČR zde.

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj je veden Místními akčními skupinami a je uskutečňován na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby. Tento přístup bude využit ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.

„Jednotlivé strategické dokumenty naleznete na stánkách Územní dimenze a dále v databázi strategií na Portálu strategických dokumentů v ČR.“