Operační program životní prostředí

Operační program životní prostředí

Návrh OP pro roky 2021 - 2027

Řídící orgán

Ministerstvo životního prostředí

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/

Zprostředkující subjekty

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)- v jednání

Zaměření

Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Specifický cíl 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Specifický cíl 1.6 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Alokace (EU)

2,44 mld. EUR (cca 63,5 mld. Kč)