Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - hodnotící skupina NPO, komponenta 4.5

26. 8. 2022

Regionální stálá konference

Hlasování per rollam

Z důvodu potřeby schválení návrhu personálního obsazení hodnotící skupiny pro výzvu č. 0231/2022 vyhlášenou z Národního plánu obnovy, komponentu 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“ do termínu ukončení  uvedené výzvy, tj. do data 12.09.2022 a vzhledem k termínu následujícího 24. řádného jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje stanoveného na datum 19.09.2022 je Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování. O této skutečnosti byli členové RSK KVK informováni na svém 23. řádném jednání dne 17.06.2022.

Dle článku 3 odst. 5 Jednacího řádu RSK může být v odůvodněných případech využito korespondenční elektronické hlasování: „Bude-li třeba k určitému tématu či dokumentu přijmout usnesení a z časových důvodů nebude možné svolat zasedání, může předseda určit, že o přijetí usnesení se bude hlasovat per rollam. Per rollam hlasování organizačně zajišťuje sekretariát. Lhůta pro hlasování činí 15 kalendářních dnů ode dne odeslání podkladů pro hlasování, pokud předseda neurčí kratší lhůtu.“

Elektronické hlasování bylo spuštěno (datum odeslání emailu) 10.08.2022 a ukončeno 25.08.2022.

Personální obsazení hodnotící skupiny NPO komponenty 4.5 bylo schváleno v počtu 11-ti doručených souhlasných odpovědí.


Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - hodnotící skupina NPO, komponenta 4.5

Soubory ke stažení

Všechny aktuality