Vyhlášené výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace cílí přímo na území Sokolovska

15. 6. 2023

Karlovarský kraj patří mezi tři strukturálně postižené regiony v rámci České republiky, a jako takový má možnost čerpat finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Ty mají umožnit řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů transformace a usnadnit území přechod k jiným zdrojům a ke klimaticky neutrální ekonomice. Nyní jsou vyhlášeny výzvy z oblasti Obnovy území v Karlovarském kraji, která přináší přímou podporu do území Sokolovska. Bližší informace k výzvám naleznete níže a v uvedeném odkazu.

"Sokolovsko je oblastí, která je nejzásadněji postižena historickou těžbou uhlí v celém Karlovarském kraji. Jsem proto velmi rád, že připravených 40 milionů korun poputuje právě tam, kde se s následky těžby potýkají obyvatelé nejvíce a pomohou tak s rozvojem tohoto území,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.      
   
Z 22. výzvy operačního programu je možné podpořit aktivity, jež se zaměřují na plánování a koordinaci rozvoje území, na přípravu projektů v podobě přípravy studií proveditelnosti nebo projektové dokumentace, dále na zpracování studie systému sídelní zeleně, krajiny a ekologické stability a poslední je pak aktivita zaměřená na podporu průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a na návrh sanace takové lokality.   

Z 25. výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace lze podpořit aktivity, jenž se zaměřují na oblast Přírody a krajiny, např. v oblasti tvorby nových a obnově stávajících přírodě blízkých vodních prvků,  tvorby nových a obnově stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi,  péči o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů,  omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů,  zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Výzva č. 28 je zaměřena na oblast podpory Infrastruktury - výstavbu a modernizaci komunikací pro cyklisty, zpřístupnění a obnovu lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou včetně přírodě blízkých opatření a opatření přispívajících k ochraně biodiverzity.

Cílovou skupinou výzvy v rámci tematické oblasti obnovy venkova jsou obyvatelé vymezeného území po těžbě v rámci Karlovarského kraje, konkrétně se jedná o katastrální území: Boučí, Božičany, Březová u Sokolova, Bukovany u Sokolova, Citice, Čistá u Svatavy, Dolní Chodov, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Hlavno, Horní Částkov, Horní Nivy, Horní Rozmyšl, Chlum Svaté Máří, Chranišov, Jenišov, Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, Královské Poříčí, Lítov, Lomnice u Sokolova, Loučky u Lokte, Mírová, Nové Sedlo u Lokte, Radvanov, Rájec u Černavy, Sokolov, Stará Chodovská, Staré Sedlo u Sokolova, Svatava, Tatrovice, Tisová u Sokolova, Týn u Lomnice, Vintířov u Sokolova, Vítkov u Sokolova, Vřesová.  

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách www.opst.cz

Vyhlášené výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace cílí přímo na území Sokolovska
Všechny aktuality